Process SME i Norge

Northern Research Institute Narvik A.S.

NORUT Narvik er et teknologisk forskningsinstitutt, lokalisert i Narvik, Norge, og eid 26 % av UiT, 24 % av Forte Narvik og 50 % av tromsøbaserte Norut Northern Research Institute AS. Med 30 ansatte og en tverrfaglig tilnærming, utvikler NORUT Narvik løsninger for å bidra til bærekraftig utvikling av næringslivet i nordområdene. Omsetningen i 2016 var 24 MNOK. De viktigste forskningstemaene er kaldt klima teknologi, infrastruktur og materialer samt prosess- og miljøteknologi. En stor del av NORUT Narviks virksomhet skjer i nært samarbeid med SMB-er og industri.

 

Ross Wakelin er forskningsleder for Prosess- og Miljøteknologi hos NORUT Narvik og har en PhD i kjemiteknikk. Etter 15 år i treforedlingsindustrien, med separeringsteknologier og kvalitetskarakterisering, har forskningsinteressene blitt bredere i tiden hos NORUT: Prosessintegrering- og optimalisering, multifysiske simuleringer, miljøteknologier og prosessmulighetsstudier.

Photo of Ross Wakelin
Research director Northern Research Institute Norut AS

Biographical Info

Ross Wakelin has a PhD in Chemical & Process Engineering. After 15 years working in the pulp & paper industry with separation technologies and quality characterization his research interests have broadened at NORUT: Process integration and optimisation, multiphysics simulation, environmental technology and process feasibility studies.

Terje Nordvåg er Administrerende Direktør i NORUT Narvik og er sivilingeniør innen anvendt fysikk. Han arbeidet i 16 år med store E&P prosjekter i oljeindustrien (Kværner) før han ble ansatt i NORUT Narvik i 2004.

Photo of Terje Nordvåg
Managing Director NORUT Narvik

Biographical Info

Terje Nordvåg is Managing Director of NORUT Narvik and has a Masters degree in Applied Physics. He has worked in large E&P projects in the oil & gas industry (Kværner) for 16 years until joining NORUT Narvik in 2004.

Dagfinn Johnsen er Administrasjonssjef ved NORUT Narvik og har tidligere arbeidet med økonomistyring og forretningsutvikling hos LKAB og Siemens. I NORUT bidrar han også med utvikling av forretningsplaner og økonomiske modeller for nye industrielle produksjonskonsepter.

Photo of Dagfinn Johnsen
Administration Manager NORUT Narvik

Biographical Info

Dagfinn Johnsen is Administration Manager at NORUT Narvik and previously worked within business management at LKAB and Siemens. At NORUT he has been involved in developing business plans and economic models for new industrial production concepts.

 

Forskningsparken i Narvik AS (Narvik Science Park)

Forskningsparken i Narvik AS ble etablert i år 2000 og arbeider med kommersialisering av forskningsbaserte ideer samt bedriftsetableringer fra gründere og næringsliv. FpN er lokalt TTO kontor på oppdrag fra Norinnova Technology Transfer AS, og har funksjon som tilrettelegger for FORNY (Forskningsbasert Nyskaping) finansiering. Dette medfører blant annet håndtering av innmeldte ideer fra UiT Campus Narvik og utredning av disse i samarbeid med Norinnova TT.

FpN er en komplett forretningsinkubator med gode forbindelser og kompetanse innen fusjoner og flertrinns finansiering av nye selskaper. FpN innehar all nødvendig støtte og fasiliteter for nye forretninger innen for eksempel olje & gass, gruvedrift, fotovoltaisk industri og digital sikkerhet. Forskningsparken i Narvik har 6 ansatte og har lang erfaring med tverrfaglige nettverksaktiviteter for SMB-er og industri.

Leif-Gunnar Hanssen er Administrerende Direktør i Forskningsparken i Narvik og er sivilingeniør innen kybernetikk. Han arbeidet tidligere i det multinasjonale selskapet SIEMENS, med erfaring blant annet fra prosjekter i Tyskland. I tillegg til erfaring innen energiforsyning og olje & gass-sektoren, har han etablert et selskap for fjernundervisning samt drevet som uavhengig konsulent innen olje & gass. Han har spesialkompetanse innen produksjon-, prosess- og forretningsutvikling.

Photo of Leif-Gunnar Hanssen
Managing Director Narvik Science Park

Biographical Info

Leif-Gunnar Hanssen is the Managing Director of the Narvik Science Park and has a Masters degree in Cybernetics. He worked earlier in the multinational company SIEMENS with experience of projects in Germany. He also has experience from energy supply and the oil and gas sector. He was the founder of a remote-learning company as well as an independent consultant in the oil and gas sector. His special competencies are within production, process and business development.

 

Geir Frantzen er seniorrådgiver og leder for forretningsinkubatoren ved Forskningsparken I Narvik. Han er siviløkonom innen markedsføring med spesialisering innen markedsundersøkelse. Han har erfaring fra VINN og Bedriftskompetanse AS og har deltatt i internasjonale prosjekter med aktører fra Nordkalotten, Russland og EU. Hans spesialkompetanse er innen prosjektledelse, forretningsutvikling og markedsundersøkelse – særlig innen olje & gass og øvrig energisektor.

Photo of Geir Frantzen
Senior Advisor and Manager of the Business Incubator Narvik Science Park

Biographical Info

Geir Frantzen is Senior Advisor and Manager of the Business Incubator at the Narvik Science Park. He has a Masters degree in marketing with specialisation within market research. He has experience from VINN and Bedriftskompetanse and experience from cross-border projects in North Calotte, Russia and EU. His special competence is within project management, business development and market research – especially within energy and oil & gas sectors.