Interreg-prosjektet Process-SME

Hovedmålet med prosjektet «Process-SME» er å forbedre konkurranseevnen til små og mellomstore bedrifter (SMB), spesielt de med kunder innen prosess/mineralprosessering/ energi og petroleum industrier.

Målgruppe? Prosjektet skal gi støtte for SMB-er og hjelpe disse med å utvikle og undersøke behov og muligheter, utvikle nye forretningsmodeller, og bygge europeiske partnerskap. De skal få hjelp til å søke om EU-finansiering, og videreutvikle sine produkter og tjenester.

Våre målgrupper er:

 • SMBs som er leverandører til prosessindustrien, og som ønsker å utvikle innovative produkter, tjenester og gi avanserte tilbud, og som tar sikte på kontakt med nye internasjonale markeder.
 • Nasjonal og internasjonal prosessindustri (dvs. olje- og gass, energi, cellulose og papir, gruvedrift). Dvs. selskaper som er villige til å kjøpe produkter og tjenester og avanserte tilbud, og ved å gjøre dette, forbedrer de sin effektivitet og konkurranseevne.
 • Forsknings- og industrielle organisasjoner, som ønsker å delta i, og forbedre
  SMB-nettverk i regionen, samt for å få innspill om aktuelle utfordringer knyttet til prosessindustrien.

Hva kan «Process-SME» gjøre? Prosjektpartnere fra Finland, Norge og Sverige vil arbeide sammen med SMB-er for å utvikle forretningsmodeller, delta i utvikling av EU-prosjektforslag samt andre grenseoverskridende virksomheter.

Forventede resultater

 • metoder og verktøy angående avanserte forretningsmodeller
 • en oppdatert Prosess.IT EU-veikart som vil påvirke politikk og beslutningstakere på nasjonalt og internasjonalt nivå
 • økt samarbeid innenfor regionen mellom SMB, store prosessindustribedrifter, nettverk og forskere over landegrensene. Dette for å muliggjøre etablering av avanserte forretningsmodeller
 • kunnskap og den beste praksis vil bli formidlet på en kontinuerlig basis i regionen
 • nye metoder som brukes av SMB-er, for å kommersialisere avanserte forretningsmodeller globalt
 • økt internasjonalisering av SMB-er for næringsliv, forsknings- og utviklingsaktiviteter

Prosjektmidler Prosjektet er finansiert av Interreg V A Nord 2014-2020.
Prosjektperioden er fra 1. september 2016 til 31. august 2019. Budsjettet for den
EU-finansierte delen (Sverige + Finland) er på 1 343 321 euro, og den norske delen er
på 419 512 euro.

Prosjektpartnere Prosjektet koordineres av Lappland University of Applied Sciences. Andre prosjektpartnere er Luleå Tekniska Universitet, Norut Narvik, Industriellt Utvecklings Centrum Norrbotten AB, Universitetet i Oulu, Nivala-Haapajärvi Sogn Association og Industrial Park i Nivala.

Prosessindustrien og SMB-er

Økonomien i InterregNord-regionen er i stor grad basert på naturressurser, og verdiskapning fra disse i prosessindustrien. I Finland og Sverige er de viktigste industrisektorer treforedling, gruvedrift, metallproduksjon og energi, mens Norge i tillegg har olje- og gassproduksjon.

Prosessindustrien kan beskrives som konversjon av råstoff til produkter, som ofte oppnås i en kontinuerlig, sammensatt og høyt automatisert sekvens av aktiviteter.

På grunn av viktigheten av prosessindustrien for regionen, vil Process-SME spesielt ha fokus på hvordan man kan forbedre sin konkurranseevne.

I Process-SME har vi fokuset mot nordlige svenske, finske og norske små- og mellomstore bedrifter (SMB). Selv om mange SMB er svært kompetente og tilbyr spesialiserte produkter og tjenester, er de regionalt fokuserte og for avhengig av de regionale store prosessindustribedrifter. Derfor er det et økt behov for prosessindustrien (SMB) å revurdere sin forretningslogikk, og utforske alternative måter for å sikre en fremtidig konkurranseevne.

Nyere næringsutvikling indikerer gode muligheter for nye forretningsideer og vekstpotensial for SMB som kan kombinere sine produktkomponenter med servicekomponenter, og tilby høye verdiskapende og avanserte produktservicetilbud. Et eksempel på dette er en modell for betal-per-tjeneste-enheter, som tar fullt ansvar for alle livsløpstjenester, men kunden betaler kun det som er basert på omfanget av bruken. Et annet eksempel kan være å tilby funksjonelle resultater, som innebærer at leverandører beholder fullt eierskap og garanterer et visst resultat til kunden, for eksempel produksjonsvolumer.

Endring mot avanserte produkttjenester vil også kreve reviderte forretningsmodeller. Dette prosjektet vil spesielt undersøke hvordan SMB-er kan utvikle og implementere avanserte forretningsmodeller.

Hvorfor skal SMB delta?

Prosjektets overordnede mål er å forbedre konkurranseevnen til SMB-er, som leverer produkter og tjenester til prosessindustrien, ved å støtte utviklingen av nye avanserte forretningsmodeller og bygge europeiske partnerskap.

Formålet med Process-SME-prosjektet er å øke kunnskapen om behovene til de større prosessindustribedriftene, og relaterte muligheter for SMB som deltar i ProcessSME- klyngen.

Kunnskapen som oppnås i prosjektet vil brukes til å revidere det europeiske veikartet for industriell prosessautomasjon, for bedre å kunne støtte SMB-er og hjelpe dem til å knytte nettverk, både regionalt og internasjonalt.

Senere i prosjektperioden, vil nye europeiske RDI-prosjekter, så vel som nye forretningsmodeller for innovasjonsmetoder, være utviklet og dermed forberedt til å
støtte SMB-er i regionen.

Vi tar sikte på å øke antall SMB med grensesprengende forretningsmodeller for innovasjon og samarbeid ved å:

 • finne forretningsmuligheter for prosessindustri SMB-er i regionen, i form av nye forretningsmodeller eller produkttjenestetilbud samt utvikling og samarbeid. Spesielt vil avanserte forretningsmodeller være en målrettet oppgave.
 • utvikle og implementere en forretningsmodellmetode, dvs. et verktøy for revisjon, der hensikten er evaluering av eksisterende forretningsmodeller, samt utvikling av et veikart for implementering av nye avanserte forretningsmodeller.

Vi har også som mål å øke nivået av internasjonalisering blant SMB-er, ved:

 • Utvikling av nytt Prosess-IT.EU Veikart, for å gi informasjon om behovene til prosessindustrien, til politikere og beslutningstakere og RDI-finansierende organer over hele Europa.
 • utvikling av evner til SMB-er for satsing internasjonalt, med kommersialisering av avanserte produkttjenester, samt tilbud til internasjonale markeder og øke SMB-ers deltakelse i prosjektforslag til EU.
 • involvering av SMB i internasjonale forskningssøknader